Nieuws

Een 'like' voor: Een muziekkoepel op een verfraaid Valeriusplein

Momenteel loopt de actie Buurtbudget van het bestuur van het Stadsdeel Zuid. Enkele bewoners rond het Valeriusplein hebben een mooi plan ingediend.

Ze stellen voor om aan de noordkant van het Valeriusplein, bij de voormalige toiletgebouwtjes, een transparante kleinschalige koepel op te richten bestemd voor muziekuitvoeringen en andere podiumoptredens. Belangrijk is dat de vormgeving bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het plein. Het speelveldje wordt bij de realisering nauwelijks beperkt. Z
We hopen dat u na kennisname van de tekst ons koepelplan zult waarderen met een “like”. Hoe dat gaat leest u  in dit stuk.
Ton Zürcher, Bob Last, Marieke Klinkert, Max de Jong

EEN MUZIEKKOEPEL OP EEN VERFRAAID VALERIUSPLEIN
Het stadsdeelbestuur Zuid heeft voor Oud Zuid een bedrag van € 100.000,- beschikbaar voor
plannen van bewoners die bijdragen aan de veraangenaming van de buurt. De bewoners zelf
beslissen welke plannen gerealiseerd gaan worden. In het volgende beschrijven we een
voorstel dat het beoogde doel dient en waarvan we hopen dat het bij velen in de smaak zal
vallen. Met dit bericht willen we ons voorstel onder ieders aandacht brengen.
Uw waardering brengt u uit op de website van het project Buurtbudget Zuid. Daar is de
formele beschrijving van het plan te vinden. Kijk op: www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid en
ga naar voorstellen van Oud Zuid. Een plan wordt kansrijk als veel bewoners “likes”
toekennen.
We nodigen iedereen graag uit om met uw “like” ons voorstel te steunen. Doe het snel en in
ieder geval vóór 10 juli a.s.!

HET VOORSTEL
De bouw van een fraai uitgevoerde transparante kleinschalige koepel bestemd voor
muziekuitvoeringen en andere podiumoptredens. Een passende locatie daarvoor is het
speelveld van het Valeriusplein aan de kant van de Valeriusstraat bij de voormalige
toiletgebouwtjes. Belangrijk is dat de vormgeving van het podium bijdraagt aan de
aantrekkelijkheid van het plein. Het moet een object worden dat op zichzelf al mooi is om
naar te kijken.
Het speelveldje zelf wordt bij realisering van het plan niet beperkt.

Art Impression

ARGUMENTEN
Het Valeriusplein ligt in het hart van de concertgebouwbuurt. Verwijzingen naar muziek zijn
er te over. Denk aan de namen van de straten en aan de panden waar beroemde musici
hebben gewoond. Ook nu nog wonen veel musici in de buurt. Een podium dat geschikt is om
in de open lucht muziek of anderszins te presenteren past bij uitstek in deze omgeving.
Relevant in dit verband is de toenemende behoefte aan initiatieven die het
gemeenschapsgevoel en de buurtcohesie bevorderen. Zie de succesvolle initiatieven van ons
stadsdorp “Vondeldorp”. Een voorziening zoals hier voorgesteld sluit daarbij naadloos aan.
Het Valeriusplein en de onmiddellijke omgeving zijn na de langdurige bouwwerkzaamheden
van de nieuwe Valerius toe aan een grondige opwaardering. De omgeving moet zijn potentie
van aantrekkelijk woongebied terugkrijgen.
Flankerend aan de bouw van de muziekkoepel pleiten we ervoor dat ook het traject tussen
het Indië-monument en de ingang van het Vondelpark zijn oorspronkelijke
stedenbouwkundige schoonheid terugkrijgt. Met name het pleintje tussen de Valeriusstraat
en Koninginneweg moet worden opgeschoond: fietsen weg, bloemen erop. Als dan ook wat
snoeiwerk wordt verricht op het Emmaplein, is de zichtlijn weer compleet. Het beoogde
transparante koepeltje is op dat traject een verrijkende toevoeging.

KANTTEKENINGEN
Informele sondering in de buurt rechtvaardigt het vertrouwen op brede adhesie.
Er wordt een comité gevormd dat ondersteunt bij de uitwerking en uitvoering van het plan.
Te midden van de vele ontwrichtende verbouwingen in Oud Zuid is er alle reden om eens
iets moois te stichten. Met de bouw van een aantrekkelijk prieel worden culturele
activiteiten gestimuleerd in de context van een Valeriusplein e.o. dat zijn oorspronkelijke
schoonheid terugkrijgt.
Scholen in de omgeving (Amsterdams Lyceum, OBS De Kleine Nicolaas) hebben aangeven
dat ze het podium graag zullen benutten voor activiteiten in het kader van kunsteducatie.
Wanneer te zijner tijd de koepel er staat moet worden bezien hoe een programmering van
activiteiten tot stand wordt gebracht. Het zal gaan om een beperkt aantal optredens per
jaar. Er zullen zeker vrijwilligers (uit de kringen van Vondeldorp misschien?) te vinden zijn die
dat graag op zich nemen.
Het stadsdeel vergunt dat een aantal keren per jaar optredens worden georganiseerd die
passen in kleinschaligheid van de beoogde opzet.
Er zal geen geluidsversterkende apparatuur worden aangebracht. Overlast voor
omwonenden valt niet te verwachten.

TOT SLOT
Het is bekend dat de leefbaarheid en de buurt prioriteit heeft bij het stadsdeelbestuur. Een
mooie omgeving is goed voor welbevinden en sociale cohesie. Realisering van het voorstel
zal daaraan bijdragen.
Nogmaals: bekijk het voorstel op: www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid en “like” it!!

Amsterdam, juni 2020.
Ton Zürcher
Marieke Klinkert
Bob Last
Leen Keizer: e-mail: leen.keizer@upcmail.nl
Max de Jong

ArtiChocRaethuys_OpticiensVan_TwuijverAffourtitBBDB_MakelaarsDe_BruinDierenkliniek_VondelparkDokter_Frodo_GaymansEntreeHendriksen_StomerijenJaap_AdmiraalJacobMinerva_BoekenMTH_MakelaarsOHLAOrganicSlagerij_Van_DamVan_Baerle_MakelaarsVan_Campen_LiemWijnhandel_Koninginneweg